1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie) inne organizacje i instytucje prowadzące poprzez:
  1.  wspieranie działań zwiększających poziom bezpieczeństwa pacjentów podmiotów leczniczych;
  2. wspieranie procedur zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych w podmiotach leczniczych;
  3. wspieranie szkoleń personelu podmiotów leczniczych w zakresie bezpieczeństwa pacjentów podmiotów leczniczych oraz niepożądanych zdarzeń w podmiotach leczniczych;
  4. wspieranie finansowe działań podejmowanych przez podmioty lecznicze w zakresie zwiększenia poziom bezpieczeństwa pacjentów podmiotów leczniczych oraz wprowadzania procedur zgłaszania i analizowania zdarzeń niepożądanych
   w podmiotach leczniczych;
  5. wspieranie procesów edukacyjnych realizowanych on-line na rzecz podmiotów leczniczych oraz personelu służby zdrowia;
  6. współpraca z zakładami ubezpieczeń zaangażowanymi w ochronę ubezpieczeniową sektora podmiotów leczniczych;
  7. współpraca z uczelniami wyższymi, wykładowcami oraz środowiskiem akademickim w powyższych zakresach;
  8. budowa standardów bezpiecznego udzielania świadczeń medycznych;
  9.  wspieranie działań prewencyjnych podejmowanych w podmiotach leczniczych
   w zakresie udzielania świadczeń medycznych;
  10. inicjowanie i wspieranie działań związanych z wykorzystaniem funduszy, w tym pochodzących Unii Europejskiej;
  11. prowadzenie akcji informacyjnych;
  12. organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i wykładów, imprez oraz spotkań,
  13. przeprowadzenie analiz i dokonywanie ocen podmiotów funkcjonujących w branży ubezpieczeniowej i zabezpieczenia społecznego oraz oferowanych przez nich produktów,
  14. wspieranie szkoleń oraz procesów edukacyjnych skierowanych do personelu podmiotów leczniczych, z zakresu działalności podmiotów funkcjonujących w branży ubezpieczeniowej i zabezpieczenia społecznego oraz oferowanych przez nich produktów,  
  15. wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapewnienie optymalnych standardów
   i warunków w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i zabezpieczenia społecznego,
  16. wsparcie poszkodowanych w wyniku wypadków oraz ich bliskim w procesie likwidacji szkody.
 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała
  z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
 3. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
  i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób
  i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.
 5. Fundacja realizuje także cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego